1941 - 1950

In jan.1941 wordt besloten de administrateur een vaste vergoeding te geven van 15 gulden.
Ook wordt besloten weer bomen te planten op de begraafplaats.
De notaris raad combineren van de begraafplaats en de begrafenisvereniging af, hij verwacht vanwege de bijzondere tijdsomstandigheden vele moeilijkheden.

Dec 1941, aanwezig zijn S.D.Knol, B.Steenbergen, G.Huininga, S.Pestman, J.Lenting, J.Oosterhuis, J.Keijer, A.Doff en B.S.Wiersema.
Besloten wordt de werknemers te verzekeren tegen ongevallen zo mogelijk bij de plaatselijke afdeling voor ongevallenverzekering. S.D.Knol wordt herkozen tot voorzitter.
Eind 1941 wordt B.Steenbergen herkozen.

In 1942 blijken de 2 jaar daarvoor geplante bomen waarschijnlijk door de strenge winter zijn doodgevroren. Besloten wordt dat het bestuur een kweker zal raadplegen, welke soort bomen het beste kunnen worden geplant.
B.S.Wiersema, B.Steenbergen is overleden, S.Pestman wordt in zijn plaats gekozen.

1943, S.D Knol wordt herkozen.

1944 S.Pestman wordt zonder stemming op voorstel van A.Doff herbenoemd.

In 1945 Het belangrijkste punt is de heg rond de begraafplaats, als gevolg van de inundatie is de hele heg “uitgegaan” Allen zijn voor het planten van een nieuwe heg, het is moeilijk te bepalen welke soort geschikt is, het is ook afhankelijk van wat te krijgen is. Het bestuur gaat het regelen. P.Steenbergen belt kweker Wetering in Zuidhorn. 1945 B.S.Wiersema ook zonder stemming, dit wordt ook de trend,
geen schriftelijke stemmingen meer.

In 1946 zijn buiten het bestuur 3 leden aanwezig, de heesters rond het lijkenhuisje moeten door
nieuwe worden vervangen. Aan kweker Weitering wordt gevraagd wat geschikt is. 1946 S.D.Knol

In 1947 bleek er een verzoek te zijn binnengekomen van iemand, wonende buiten het kerspel Wittewierum om twee graven te kopen. Na toelichting door het bestuur wordt met algemene goedkeuring toestemming hiervoor gegeven. S.Pestman wordt herkozen.

1948, aanwezig waren A.Doff, A.J.Koenderink, D.vd Wijk en het bestuur S.D.Knol, S.Pestman en B.S.Wiersema. B.S.Wiersema wordt herkozen.

1949 Naast het bestuur is alleen A.Doff aanwezig, niet zo vreemd de vergadering is zoals gebruikelijk in Café Doff. 1949 S.D.Knol is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar, maar omdat er naast het bestuur maar één lid aanwezig is stelt deze voor dat S.D.Knol nog één jaar voorzitter blijft, deze neemt dat aan.

1950 Er wordt weer gesproken over het combineren van de begraafplaats en de begrafenisvereniging.
Na overleg binnen de vereniging kwam aan het eind van de vergadering P.Steenbergen bestuurslid van de begrefenisvereniging nog iets daarover meedelen. Besloten wordt in het voorjaar van 1951beide verenigingen samen te voegen en daarvoor de nodige stappen aan te wenden, om dit plan uit te voeren.
Bij punt rondvraag wordt voorgesteld iets meer te besteden aan het onderhoud van de begraafplaats en vooral de grasvelden vaker te maaien, het bestuur zal hier zo mogelijk aan voldoen. 1950 aan S.D.Knol wordt gevraagd nog weer één jaar aan te blijven en aan S.Pestman dat nog 3 jaar te doen. Ze nemen dat aan.