1951 - 1960

Jan 1952 De mededeling dat het bestuur van de begrafenisvereniging genegen was beide verenigingen te combineren tot één vereniging of tot een Stichting, de notaris zal worden geraadpleegd. De voorzitter van de begrafenisvereniging, J.Zijl en voor de begraafplaats B.S.
Wiersema zullen naar de notaris gaan. Jan 1952 S.D.Knol blijft nog weer een jaar ook B.S.Wiersema.

Dec 1952 De iepen worden aan P.Steenbergen verkocht.
Notaris Koster adviseert de beide verenigingen te laten zoals het nu is, gezien de grote financiële kosten en anderen moeilijkheden, de leden willen er nog eens met de notaris over spreken, het bestuur zal trachten nog iets ten goede te doen.
Bij punt rondvraag sprak B.S.Wiersema een hartelijk woord van dank tot de afgetreden voorzitter S.D.Knol, (1914-1952) voor al het goede en de vele verbeteringen die mede door hem voor de begraafplaats zijn tot stand gebracht Dec 1952 S.D.Knol is aftredend en stelt zich niet weer
herkiesbaar, P.Steenbergen wordt in zijn plaats gekozen als voorzitter.

1953 De uitgaven zijn veel hoger dan de inkomsten, daarom stelt het bestuur voor de statuten te wijzigen om te komen tot beter instandhouding van de begraafplaats. De statuten worden besproken en met algemene stemmen aangenomen. Het bestuur wordt gemachtigd zodanige punten in de statuten te wijzigen die zij nodig achten. Ook de Koninklijke goedkeuring en de wijziging door de
notaris vallen daaronder.
De vergadering wordt bezocht door 11 leden te weten, H.Woltjer (Lellens) B.van Kalker, H.Veldman,
J.Keijer, A.Doff, H.Pesman, K.Afman, J.Brouwer, P.Steenbergen, S.Pestman en B.S.Wiersema.

1954 De financiele situatie blijft zorgelijk; aan het eind van 1953 was er nog Fl 14,15 in kas en er stond nog fl 1,52 op het spaarbankboekje.
Er wordt een huishoudelijk reglement vastgesteld. Als grafdelver Thies Boer benoemd omdat H.Woltjer voor deze functie had bedankt.
Het bestuur wordt gemachtigd zonodig geld op te nemen bij de Boerenleenbank.
Voor het ophalen van de (zo nodig) contributie wordt Jan Brouwer als bode benoemd.
S.Pestman wordt herkozen.

1955 besloten wordt samen met de begrafenisvereniging een zinktoestel aan te schaffen.
Besloten wordt door te gaan met de collecte op de begraafplaats.
De vergadering behoort elk jaar de contributie vast te stellen ,maar de heer Pieters merkt op dat dit niet kan, het staat niet op de agenda.
Ook merkt de heer Pieters op dat ieder die bevoegd is tot het aangaan van verbintenissen lid zou kunnen worden van de vereniging Begraafplaats, de voorzitter merkt op dat dit er niet staat en ook niet de bedoeling is in dit artikel.
K.Oosterhuis vondt het verkeerd dat leden van de eerste en de tweede klas het dubbele van de te heffen contributie moeten betalen. De beide artikelen moeten volgens de heren gewijzigd worden en er zou een statutenwijziging moeten plaats hebben. 10 stemmen zijn tegen en 3 voor, zodat dit voorstel is verworpen.
De contributie wordt voor 1955 vastgesteld op fl 1,--.
De vergadering is van mening dat bij de ingang van de begraafplaats meer ruimte moet komen, daarvoor moet een stukje, nu in huur bij de heer B.Bouwman, bij de ingang worden gevoegd zodat de auto’s bij een begrafenis rond kunnen rijden.
H.Woltjer wordt bedankt voor zijn werk als grafdelver hij heeft zijn werk altijd netjes en naar behoren uitgevoerd. B.S.Wiersema is aftredend en niet herkiesbaar, Js.Bolhuis wordt gekozen.
Het afgetredend bestuurslid B.S.Wiersema werd dank gebracht voor het werk en de administratie die hij al die jaren voor de begraafplaats had verricht. (1938 -1955)
Als blijk van waardering voor zijn werk wordt hem door het bestuur een wandelstok aangeboden die door hem in dank wordt aangenomen.
In een ander handschrift is in het notulenboek later bijgeschreven: aan H.Woltjer werd alsnog een kistje sigaren ter hand gesteld.

Vanaf 1956 worden de vergaderingen van de begraafplaats en de begrafenisvereniging op dezelfde avond gehouden. Er staat wel regelmatig in de notulen dat gezien het late eindigen van de vergadering van de begrafenisvereniging, de voorzitter om21.30 uur met een kort openingswoord
begint. Tijdens de vergadering wordt gestemd voor een bestuurslid, het aantal aandelen bepaald niet meer het aantal stemmen, P.R.Steenbergen wordt met 34 van de 36 stemmen herkozen.
De heer Pieters merkt op dat volgens art 4 een inwonende zoon medegerechtigd is te stemmen.
In 1954 is voor het eerst sprake van contributie, deze wordt in 1956 vastgesteld op fl 1,--, ongeacht of er graven zijn gekocht, ook het systeem van dubbele contributie voor houders van de 1e en de 2e  klas komt te vervallen. In 1956 zijn er 316 leden.
Het zinktoestel werkt nog niet goed, verschillende mensen ondervinden hinder van de grendelsteen van het hek bij de ingang, er zijn klachten over personen die de monumenten niet goed onderhouden.
Vanaf deze vergadering worden deze steeds gesloten met dank voor de opkomst.
1956 P.R.Steenbergen wordt herkozen.

In 1957 gaat de contributie naar fl 1,25 er is niemand beschikbaar als tuinman en grafdelver, er werd geopperd de begraafplaats gezamenlijk of door vrijwilligers schoon te maken. 1957 S.Pestman is overleden, in zijn plaats wordt na 3 ronden R.Stijve gekozen.

In 1958 gaat de contributie naar fl 1,35, ophaalloon voor de bode daarin begrepen.
De beide verenigingen stellen voor een motormaaier aan te schaffen er ontstaat een hele discussie.
Uiteindelijk is er een akkoord, besloten wordt tot een demonstratie van de verschillende typen.
Er blijkt toch weer een tuinman/doodgraver te zijn, deze wordt zoveel als mogelijk is aan het onderhoud op de begraafplaats herinnert of opdracht voor gegeven.
Één der drager vind de draagbaar te zwaar, kan deze niet van een lichtere constructie worden gemaakt, nog beter was een rijdbaar instrument voor het transport van de lijkkist.
Er werd één consumptie voor rekening van de vereniging aangeboden. 1958 Js.Bolhuis wordt
herkozen tot bestuurslid en ook aangesteld tot administrateur.

In 1959 moest de agenda in zeer korte tijd worden afgehandeld, het was al laat. Daarom worden de boeken op een ander tijdstip gecontroleerd. De contributie gaat naar fl 1,60. Het begraaftoestel gaat terug naar de fabrikant.
P.R.Steenbergen wordt herkozen tot voorzitter.

In 1960 werd weer het zinktoestel genoemd het apparaat wordt bijna elke vergadering weer genoemd net als de slecht onderhouden graven; een aantal eigenaren bleek al te zijn aangeschreven
Stijve wordt herkozen.