1961 - 1970

In 1961 wordt besloten de lengte van de monumenten van de 3e en 4e klasse te verlengen van 1.60 naar 1.90 m ook komt aan de orde of de vereniging het onderhoud van monumenten op zich kan nemen wanneer dit bij testamentaire beschikking zich zou voordoen, men voelt er niet voor, hoogstens om onder bijzondere omstandigheden het schoonmaken van de monumenten op zich te nemen. Er wordt besloten geen rijdende draagbaar aan te schaffen.
Js Bolhuis wordt herkozen.

1962 de contributie gaat naar fl 1,65 weer werden opmerkingen gemaakt over het onderhoud, Blink en Woltjer willen deze zomer wel de helpende hand toesteken. P.Steenbergen wordt herkozen. 1963 wordt de lening bij de boerenleenbank verhoogd naar fl 1000,-- het bestuur stelt voor de contributie naar fl 3,50 te verhogen, dat vindt men te veel het wordt fl 2,50 voor alleenstaanden en fl 3,00 gezinnen.
R.Stijve wordt herkozen.

In 1964 wordt voorgesteld de contributie naar fl 4,-- en fl 3,-- te verhogen, uit de vergadering kwamen stemmen dat gezien de stijgingen van de kosten en de wenselijkheid de begraafplaats toch toonbaar te houden de contributie naar fl 5,-- resp fl 2,50 te zetten, dit werd met algemene stemmen aangenomen. Tevens wordt voorgesteld de graven voor niet leden te verhogen, dit wordt volgend jaar op de agenda gezet. Het onderhoudswerk vond waardering.
Js.Bolhuis wordt herkozen.

In 1965 de kosten van de graven voor niet leden wordt niet zoals het bestuur voorstelt met 50 % maar met 100% verhoogd, waardoor de graven thans voor de 4 klassen resp. fl 200,--, fl 150,--, fl 100,-- en fl 50,-- kosten. Het huishoudelijk reglement wordt hierop aangepast. Ook andere artikelen worden gewijzigd en aan de praktijk aangepast, zo gaat het aantal kasnazieners van 3 naar 2.
P.Steenbergen wordt herkozen.

In 1966 is de schuld bij de Boerenleenbank nog fl 700,--. Opgemerkt werd dat het aanleggen van een waterleiding bij uitbreiding van de begraafplaats naar achteren problemen zou geven, het is geen probleem, als uitgebreid wordt komt er geen gracht. Er wordt opdracht gegeven voor het aanleggen van een kraan. Blink zegt dat de vereniging moet uitzien naar een andere grafdelver.
Er zijn enkele monumenten opgeruimd.
R.Stijve wordt herkozen.

In 1967 de heren Blink en Wubs werden dank gebracht voor het werk door hen verricht, in het bijzonder de heer Blink voor zijn werk in de laatste jaren daar deze zijn werk vanwege huiselijke omstandigheden en zijn leeftijd heeft beëindigd.
De waterleidingmaatschappij wordt nogmaals gevraagd een kostenberekening te doen voor de aanleg van waterleiding. Er worden opmerkingen gemaakt over de nieuwe klasse-indeling daar de ruimte op de 2e klasse al beperkt is.
Js.Bolhuis wordt herkozen.

In 1968 de drukker van de convocatie heeft vergeten het punt verlenging statuten op de agenda te zetten, het bestuur maakt gebruik van de mogelijkheid in de statuten art 25 en art 12 huishoudelijk reglement, als 2/3 ervoor is kunnen de statuten worden verlengd.
De laatste verlenging vond plaats op 15 nov. 1938 voor een tijd van 29 jaar en 6 maand daarom eindigt anders het bestaan van de vereniging op 14 mei 1968. De verlenging moet worden aangevraagd bij het ministerie van Justitie en de wijziging bij het kabinet van de Koningin via de notaris. Besloten wordt tot verschillende wijzigingen, zo vervalt b.v. de klasseindeling en het verschil in aantal stemmen per lid. Voor 1 mei 1968 verkochte graven blijven gebonden aan de oude voorschriften en afmetingen.
De kosten van de aanleg van de waterleiding en het vast recht zijn hoog, er wordt geen gebruik van gemaakt. De prijzen van een graf is voor leden fl 15,-- voor niet leden fl 400,--.
D.Y.Vos wordt herkozen.

In 1969 gaat de contributie naar fl 6,-- resp. fl 3,--. 
P.R.Steenbergen is niet herkiesbaar G.Bolt wordt tot voorzitter gekozen.

In 1970 wordt bij punt rondvraag gesproken over het aanbrengen van grafkelders in de 3e klasse wat nu wel mogelijk is, ook wordt gesproken over het rondbrengen van de rouwkaarten, men is van mening dat dit het werk is van de begrafenisvereniging.
Gevraagd wordt naar medegebruik van het zinktoestel op de begraafplaats te Lellens, daartegen is
geen bezwaar.
Js.Bolhuis wordt herkozen.