1971 - 1980

In 1971 het hek bij de ingang moet vervangen worden, een tekening circuleert tijdens de vergadering het maken van het hek wordt uitbesteed aan D.Woldhuis het hek wordt gemetalliseerd bij een daartoe ingesteld bedrijf te Appingedam. De contributie wordt vastgesteld op fl 7,-- en fl 3,50.
Eigenaren van monumenten wordt erop gewezen dat men voor verbetering moet zorgen omdat anders verwijdering voor de vereniging hoge kosten met zich mee brengt en een minder plezierige aangelegenheid is voor de uitvoerders in dezen. 1971 D.Y Vos is administrateur, hij aanvaart ook weer het schoonhouden van de begraafplaats.

1972 De contributie gaat naar fl 8,-- resp. fl 4,--
G.Bolt stelt zich niet herkiesbaar in zijn plaats wordt K.Kruiyer gekozen.

1973 Js.Bolhuis wordt herkozen.

In 1974 D.Y Vos is niet herkiesbaar; Bolhuis neemt de voorzittershamer over en verzoekt aan de heer de Plaa voorzitter van de begrafenisvereniging de vergadering voor te zitten. Tijdens de vergadering wordt H.Heersema jr tot voorzitter benoemd, in de vacaturen ontstaan door het overlijden van K.Kruiyer wordt H.Modderman gekozen.
Ook wordt het tekort van fl 1757,-- aangezuiverd met het kasgeld, verhoging van de kredietverlening bij de Rabobank en een onderhandse lening bij de begrafenisvereniging van fl 744,70. De vergadering ging akkoord. Het tekort is mede het gevolg van de aanschaf van een nieuwe
motormaaier.

In 1973 zijn 8 personen begraven te Wittewierum.
De contributie gaat naar fl 10,-- resp.fl 5,-- De vergadering wordt gevraagd uit te zien naar een vervanger voor de heer Vos voor het onderhoud van de begraafplaats.

In 1975 het ledental bedraagt 269 dat is 4 minder dan vorig jaar. Een aantal vrijwilligers wordt geroemd voor hun werk op de begraafplaats waardoor het geheel nog enigszins toonbaar is.
H.Modderman wordt bij acclamatie herkozen de contributie gaat naar 12 resp 6 gulden.
Gezien de moeilijke financiële situatie wordt het bestuur gemachtigd wanneer dat nodig is de lening bij de Rabobank te verhogen tot fl 1000,-- Ook wordt besloten de Gemeente Ten Boer te verzoeken om financiële steun. Verhoging van pacht zal worden geprobeerd bij de pachter.
Er wordt gewezen op het soms bijna niet begaanbaar zijn van de weg vanaf de splitsing van de wegen, dit is bij begrafenissen voor lopende personen gevaarlijk. De politie zal toezicht houden.
Getracht zal worden op welke wijze de onrendabele bezittingen eventueel van de hand kunnen worden gedaan. Het schutbaar houden van de sloten is voor rekening van de pachter.
Daar de gracht aan de Noord-Oost zijde van de begraafplaats door de vereniging is gedempt zal dit gedeelte door de vereniging schutbaar moeten worden gehouden, dit in verband met een klacht dat er soms schapen op het kerkhof lopen, met beschadiging van bloemen en planten tot gevolg.
3 vrijwilligers helpen op een zaterdagmorgen met onderhoud.

In 1976 zijn er 273 leden. De gemeente Ten Boer heeft nog niet gereageerd op het verzoek om steun of subsidie, wel is een onderzoek gestart naar het totaal aantal beschikbare graven in de gemeente.
Het pachtcontract met B.Bouwman is opgemaakt via notaris Wals en de grondkamer omdat M.Bouwman zich als medepachter heeft teruggetrokken.
J.Hofman Tuwingastraat wordt als bestuurslid gekozen.
Bolhuis wordt bedankt voor zijn werk dat hij bijna 25 jaar lang heeft gedaan, hij kreeg een kistje sigaren.
Voorgesteld de prijzen van de graven te verhogen, dit stond niet op de agenda daarom wordt direct een buitengewone ledenvergadering gehouden.
Na heropening werd besloten de prijzen voor leden te stellen op fl.25 en voor niet leden op fl. 500,-- per graf, dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

In 1977 is H.Heersema aftredend en volgens de agenda niet herkiesbaar, maar na enig aandrang van de vergadering stelt hij zich toch herkiesbaar en wordt met algemene stemmen herkozen.
De heer van der Ploeg wordt hartelijk bedankt voor het onderhouden van de begraafplaats, dat gebeurt in het vervolg elke vergadering.
Vervolgens kwam het bestuur met het voorstel tot verkoop van los land, niemand heeft bezwaar hiertegen, het bestuur krijgt volmacht dit te regelen.
Gevraagd wordt of er een parkeerplaats aangelegd kan worden, dit wordt bekeken.

1978 het bestuur heeft het los land verkocht aan de heer B.Bouwman voor fl 24.500,-- de singel is niet mee verkocht en er is ook geen recht van overvaart meer.
H.Modderman wordt herkozen.
De singel zal na demping wordt ingericht als parkeerplaats, het huisje moet nodig worden gerenoveerd

In 1979 wordt J.B.Hofman herkozen, er zal een dekkleed worden besteld waarmee de grafdelver de grond kan bedekken tijdens de uitvaart.
Er moeten nieuwe schotten komen de huidige zijn ongeveer 25 cm te kort.

In 1980 het huisje is opgeknapt, er zijn tonnen geplaatst om regenwater op te vangen. H.Heersma wordt met algemeen stemmen herkozen tot voorzitter.
De Plaa bedankt de voorganger voor zijn accurate behandeling, de heer Boer ontvangt een attentie voor de 15 jaren die hij als bode heeft gewerkt.