1981 - 1990

1981 getracht zal worden het komende jaar de singel te laten verharden.
H.Modderman wordt met algemeen stemmen herkozen.

1982 de singel is van steenslag voorzien en er is een nieuwe maaimachine aangeschaft. Van het spaartegoed is nog fl 15.232.68 over.
J.B.Hofman werd met algemeen stemmen herkozen.
Er wordt gevraagd of de uitnodigingen voor de vergadering in het vervolg ook rondgebracht kunnen worden in plaats van een advertentie in de Noorderkrant, het bestuur zal zich hierover beraden.

1983 H.Modderman is overleden (1974 -1983) in zijn plaats wordt R.Vriezema van Wittewierum met algemeen stemmen gekozen.
De rijdende baar is stuk, bekeken zal worden of deze weer gerepareerd kan worden.

1984 R.Vriezema is aftredend en herkiesbaar, hij wordt met algemeen stemmen herkozen. De contributie gaat naar fl 16,-- resp. fl.8,-- De  prijzen van de graven gaan voor een lid naar fl 35,-- voor een niet lid naar fl 750,-- De afrastering achterop de begraafplaats is aan vervanging toe, hieraan zal aandacht worden besteed, verschillende graven zijn er slecht aan toe.

1985 J.B.Hofman wordt met algemeen stemmen herkozen.
Van der Ploeg vraagt of hij een nieuwe kruiwagen aan kan schaffen, dat is akkoord.
Als men geen contributie betaald wordt men na de 2e aanmaning geschrapt als lid.

1986 In de populieren zitten veel dode takken, bij storm kunnen deze afknappen en schade veroorzaken. Het bestuur stelt voor de bomen te laten kappen, er zal bij de gemeente worden gevraagd of dat zo mag of dat daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd.
Er is veel en goed werk op de begraafplaats verricht door de heer en mevrouw vd Ploeg.

1987 Het bestuur stelt voor geen nieuwe bomen te planten maar de heg hoger te laten groeien.
Ook zal geprobeerd worden in overleg met de ruilverkavelingcommissie en in samenwerking met Staatsbosbeheer achterste strook grond te egaliseren en beplanten.
Er is een bedrag van fl 4000,-- binnengekomen welk bedrag bestemd is voor het onderhoud van 1 graf van de heer P.F.van Dijken en de 2 graven van zijn ouders over een periode van 25 jaren.
De vergadering is van mening dat dit feit jaarlijks in de notulen vermeld moet worden zodat het onder de aandacht blijft.
(Dit wordt dus niet uitgevoerd.)

1988 Er wordt gevraagd of er een draad door de heg gemaakt kan worden zodat het publiek na het bijwonen van een begrafenis niet binnendoor kan naar de begraafplaats.

1989 Over het legaat van P.F.van Dijken is eigenlijk te veel successierechten betaald, dit wordt door het bestuur bekeken.
Dhr. van der Ploeg wordt bedankt voor zijn werk, dhr. T.Homan vraagt of hij ook door mag gaan met zijn vrijwilligerswerk, hij krijgt volgens de notulen geen antwoord maar wordt wel hartelijk bedankt voor zijn werk en de hoop wordt uitgesproken dat hij dit nog vele jaren kan blijven doen.
Aan het einde van de vergadering krijgen de heren vd Ploeg en Homan een kleine attentie.
Er is een verzoek binnengekomen of op de begraafplaats ook urnen kunnen worden geplaatst, het bestuur zal de mogelijkheden nagaan.

1990 De steenhouwers brengen plaatsingskosten voor grafmonumenten in rekening, gevraagd wordt of de vereniging die voor haar rekening kan nemen, het bestuur is daar mee bezig.
Gevraagd wordt hoeveel graven nog beschikbaar zijn, dat zijn er 250 a 300.