Skip to main content

Agenda vergadering 07-10-2020

Deze vergadering kon op 31 maart jl. niet worden gehouden vanwege de corana-uitbraak en is nu verschoven naar 7 oktober.

Algemene Ledenvergadering
UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o
Woensdag 7 oktober 2020, aanvang 20.00 uur.
In de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ten Post (Eestumerweg 11)

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.

Agenda:

1. Opening
      Door de voorzitter W. Bolhuis
      Stilstaan bij de mensen die in 2019 zijn overleden.
2. Notulen 25 maart 2019
      Door de secretaris M. de Vries
3. Jaarverslag
      Door de secretaris M. de Vries
4. Rekening en verantwoording van de financiën
      Door de penningmeester Th.Jansen
5. Rapport kascontrolecommissie
6. Benoeming kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Vaststelling contributie
9. Mededelingen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Algemene ledenvergadering
VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op woensdag 7 oktober 2020, aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging,
in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Ten Post (Eestumerweg 11)

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:

1. Opening
     Door de voorzitter T. Penninga

Vaststellen agenda
2. Notulen 25 maart 2019
     Door secretaris W. Bolhuis
3. Verslag administrateur
     Door H. Veldman
4. Rapport kascontrolecommissie
5. Bestuursverkiezing
     aftredend: W.Bolhuis, secretaris
6. Werkzaamheden op de begraafplaats
7. Vaststelling contributie
8. Mededelingen van het bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting