Skip to main content

Agenda vergadering 11-05-2022

GECOMBINEERDE LEDENVERGADERING van de
UITVAARTVERENIGING TEN POST e.o en de
VERENIGING BEGRAAFPLAATS WITTEWIERUM

Op woensdag 11 mei 2022, aanvang 20.00 uur in het gebouw van de
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) Eestumerweg 11, Ten Post.

Aan de leden van de Uitvaartvereniging Ten Post e.o.:

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
  – Stilstaan bij de mensen die in 2021 zijn overleden.
  – Vaststellen van de agenda
 2. Notulen
  door de secretaris M. de Vries
 3. Jaarverslag over 2021
  door de secretaris M.de Vries
 4. Rekening en verantwoording van de financiën 2021
  door de penningmeester Th. Jansen
 5. Rapport kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursverkiezing
  – aftredend en verkiesbaar als secretaris: M. de Vries
  – Mw W. Bolhuis is aftredend als voorzitter.
  Het bestuur stelt dhr H. Veldman, Rijksweg 171, Ten Post voor als nieuwe voorzitter.
 8. Vaststelling contributie
 9. Mededelingen uit het bestuur
 10. Rondvraag

Op woensdag 11 mei 2022 aanvang na afloop van de vergadering van de uitvaartvereniging in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt), Eestumerweg 11, Ten Post.

Aan de leden van de Vereniging Begraafplaats Wittewierum:

Agenda:

 1. Opening
  door de voorzitter T. Penninga
  Vaststellen agenda
 2. Notulen
  door secretaris M. de Vries
 3. Verslag administrateur over de financiën 2021
  door H. Veldman, Ten Boer
 4. Rapport kascontrolecommissie
 5. Bestuursverkiezing
  aftredend en herkiesbaar als voorzitter dhr T. Penninga.
 6. Vaststelling contributie
 7. Voorstel prijs van een graf.
 8. Werkzaamheden op de begraafplaats
 9. Mededelingen van het bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting